One Kings Lane / Brand Identity

special thanks to tantika tivorat and gabriele baldotto

Unknown.jpeg
OKL_logo_02.jpg
OKL_TT.jpg
OKL_TT12.jpg
20181003 OKL Retail Bags 2.jpg
20181003 OKL Retail Bags 3.jpg
OKL_logo_03.jpg